Въпрос

Какво означава GNSS?

GNSS (Global Navigation Satellite System) или Глобална Навигационна Сателитна Система представлява комбинация от всички съществуващи до момента навигационни системи – GPS, GLONASS, WAAS, EGNOS, MSAS. Последните три представляват само допълнение към система, тъй като са сателити, разположени в геостационарна орбита и осигуряват корекции със значително по-ниска точност.

Едновременното използване на сигнали от GPS и GLONASS повишава значително броя на наблюдаваните сателити, което практически повишава възможността да се получат по-точни резултати при работа в реално време и в неблагоприятни условия (горски и планински терени, силно урбанизирани зони и др.).

Когато броят на наблюдаваните сателити е голям, винаги има достатъчно данни за решаване на нееднозначностите при определянето на местоположение.

В настоящия момент съзвездията на GPS и GLONASS съдържат съответно 32 и 24 сателита, като техният брой ще се увеличи през следващите години. В бъдеще, качеството на GNSS значително ще нарасне, защото предстои пускането в експлоатация на европейския проект Galileo и китайския му аналог Compass.

Обратно