Инструкция за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005"

2012-08-20 11:11

В брой 63 на Държавен вестник от 17 август 2011 год. беше публикувана „ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществува­щите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа систе­ма 2005“.

 

Инструкцията описва съществуващите в страната геодезически координатни сис­теми, както и всички практически стъпки, даващи възможност за трансформиране на координатите на използваните досега геодезически и картографски материали и данни в координатна система БГС 2005.

 

За повече информация изтеглете Инструкцията:

Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на ГНСС

2012-06-02 11:11

В брой 79 на Държавен вестник от 11 октомври 2011 год. беше публикувана дългоочакваната Инструкция, за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

Инструкция No. РД-02-20-25/ 20.09.2011г. регламентира изискванията за прилагане на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) за геодезическите работи, възлагани от държавни и общински органи. Към тях спадат:

    • определяне на точки от геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП), приравнени към тях или отговарящи на по-високи изисквания;
    • определяне на точки от работна геодезическа основа (РГО) и приравнените към тях;
    • извършване на геодезически заснемания;
    • трасиране

За повече информация изтеглете Инструкцията:

Сертификатът на ГНСС мрежата ГеоНЕТ вече е факт!

2012-02-10 15:00

Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС мрежа ГЕОНЕТ

Уважаеми потребители на ГНСС услуги за прецизно позициониране,

Солитех АД, оператор на първата изцяло изградена и най-модерна ГНСС инфраструктура в България - ГеоНет, има удоволствието да ви информира, че получи от АГКК Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОНЕТ”, отговаряща на изискванията съгласно Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

Това на практика означава, че перманентната ГНСС мрежа – ГеоНет напълно отговаря на изискванията специфицирани в Инструкцията, както и че данните и услугите предоставяни от ГеоНет са в пълно съответствие с изискванията на държавните и общински органи.

Резултатите, получени чрез използване на данни от перманентната ГНСС мрежа ГеоНет, било то при работа в реално време или с последваща обработка, ще задоволяват напълно изискванията за точност при различните геодезически дейности свързани със заснемане, трасиране, определяне на точки от РГО, ГММП и др.

Свали удостоверението от ТУК